شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: یوسف دشمن زیاری

کد پرسنلی: 2268

کد ملی: 5299983069

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

13

کارکرد اضافه کاری

120

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

52,876,530

مزایا

حقوق مبنا

52,876,530

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

حق ماموریت

22,913,163

اضافه کاری

40,396,803

حق جمعه کاری

9,870,286

هزینه های رفاهی

11,044,377

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,411,101

روند ماه قبل

558

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,110,037

جمع اقساط

8,000,000

روند ماه جاری

505

مالیات

7,839,026

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

181,522,568

جمع کسور

25,949,568

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

155,573,000

شماره حساب

9512926352

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه