شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: یوسف حمدی قینرجه

کد پرسنلی: 1572

کد ملی: 2940044740

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

161,622,806

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,030,753

حقوق و مزایای مشمول مالیات

224,236,860

مزایا

حقوق مبنا

52,930,753

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

تفاوت تطبیق

2,000,000

حق تعطیل کاری

13,094,385

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,558,869

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

7,558,869

ورودی کارانه

88,927,650

اضافه کاری

61,379,930

روند ماه قبل

351

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,313,596

جمع اقساط

12320000

روند ماه جاری

311

مالیات

10,267,765

مطالبات کارکنان

80,034,885

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

12,320,000

جمع مزایا

259,230,557

جمع کسور

113,936,557

جمع اقساط

12320000

خالص پرداختی

145,294,000

شماره حساب

3101021269678

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه