شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: یداله اسمعیلی یارعزیز

کد پرسنلی: 1487

کد ملی: 2949395147

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

73:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

145,521,267

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

58,063,297

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

236,783,078

مزایا

حقوق مبنا

55,963,297

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

3,376,460

حق نوبت کاری

16,279,359

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,165,376

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,124,033

ورودی کارانه

116,448,300

اضافه کاری

38,512,742

روند ماه قبل

624

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,186,489

روند ماه جاری

251

مالیات

11,208,731

مطالبات کارکنان

104,803,470

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

270,649,941

جمع کسور

126,198,941

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

144,451,000

شماره حساب

3101021308078

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه