شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: یحیی بیرمی

کد پرسنلی: 2080

کد ملی: 2511561761

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

9,214,216

حق جمعه کاری

9,005,360

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,010,308

جمع اقساط

11,570,000

مالیات

3,917,381

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

110,506,751

جمع کسور

22,497,688

جمع اقساط

11,570,000

خالص پرداختی

88,009,063

شماره حساب

5486376744

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه