شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: یاسر بهروزفرد

کد پرسنلی: 1982

کد ملی: 2391804849

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

10,360,191

حق جمعه کاری

12,656,700

هزینه های رفاهی

8,776,541

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,264,977

جمع اقساط

11,570,000

مالیات

2,836,959

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

جمع مزایا

128,430,607

جمع کسور

22,671,937

جمع اقساط

11,570,000

خالص پرداختی

105,758,670

شماره حساب

5114279256

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه