شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: کیومرث بهرامی

کد پرسنلی: 1528

کد ملی: 2949905854

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

105:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

165,112,928

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

61,039,603

مانده وام آریانیر

7,620,000

حقوق و مزایای مشمول مالیات

221,243,423

مزایا

حقوق مبنا

58,939,603

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

7,536,769

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,570,540

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,570,478

فوق العاده شغل

6,570,478

ورودی کارانه

82,688,400

اضافه کاری

61,825,060

روند ماه قبل

582

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,557,905

روند ماه جاری

188

مالیات

10,043,257

مطالبات کارکنان

74,419,560

وام

نام وام

مبلغ

وام آریانیر

7,620,000

جمع مزایا

252,301,910

جمع کسور

103,640,910

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

148,661,000

شماره حساب

3101021269542

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه