شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: کیومرث بهرامی

کد پرسنلی: 1528

کد ملی: 2949905854

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

3

کارکرد اضافه کاری

100.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

162,168,878

جمع عوامل حقوق مبنا

61,039,603

مانده وام آریانیر

7,620,000

حقوق و مزایای مشمول مالیات

186,861,807

مزایا

حقوق مبنا

58,939,603

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

7,536,769

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,570,540

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,570,478

فوق العاده شغل

6,570,478

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

51,044,750

حق ماموریت

8,075,110

اضافه کاری

58,881,010

روند ماه قبل

576

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,351,821

روند ماه جاری

582

مالیات

7,464,636

مطالبات کارکنان

50,440,275

وام

نام وام

مبلغ

وام آریانیر

7,620,000

جمع مزایا

232,789,314

جمع کسور

76,877,314

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

155,912,000

شماره حساب

3101021269542

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه