شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: کبری اصلان زاده نصرآبادی

کد پرسنلی: 852

کد ملی: 1670117881

محل خدمت: کارگاه

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

0:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

58,897,500

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

حقوق و مزایای مشمول مالیات

39,774,675

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

روند ماه قبل

633

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

4,122,825

روند ماه جاری

308

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

58,898,133

جمع کسور

4,123,133

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

54,775,000

شماره حساب

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه