شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: کاوه دولتیاری اوغول بیگ

کد پرسنلی: 1590

کد ملی: 2940040834

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

144,214,725

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,800,661

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

205,569,869

مزایا

حقوق مبنا

52,700,661

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,341,827

حق نوبت کاری

15,288,333

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,512,848

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,634,637

ورودی کارانه

86,450,175

اضافه کاری

39,636,419

روند ماه قبل

633

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,095,031

روند ماه جاری

355

مالیات

8,867,740

مطالبات کارکنان

77,805,157

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

239,345,283

جمع کسور

96,768,283

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

142,577,000

شماره حساب

3101021440091

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه