شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: پیمان صابری

کد پرسنلی: 1685

کد ملی: 2949897371

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

64:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

152,999,912

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

61,629,216

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

253,865,693

مزایا

حقوق مبنا

59,529,216

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

3,704,696

حق نوبت کاری

17,861,925

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

11,098,199

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,658,920

ورودی کارانه

126,575,775

اضافه کاری

37,046,956

روند ماه قبل

337

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,709,994

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

14

مالیات

12,586,569

مطالبات کارکنان

113,918,197

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

288,255,774

جمع کسور

146,454,774

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

141,801,000

شماره حساب

3101021352633

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه