شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: پوریا محمدی

کد پرسنلی: 2157

کد ملی: 2281136531

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

36,856,862

حق جمعه کاری

9,005,360

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,945,293

جمع اقساط

5,870,000

مالیات

5,790,410

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

129,789,897

جمع کسور

20,605,703

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

109,184,194

شماره حساب

5211730416

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه