شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: پرویز قربانی احمدآباد

کد پرسنلی: 1750

کد ملی: 2949831958

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

61:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

129,251,581

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,469,155

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

222,102,270

مزایا

حقوق مبنا

50,369,155

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,048,057

حق نوبت کاری

14,580,138

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,046,548

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,284,910

ورودی کارانه

116,898,300

اضافه کاری

28,822,773

روند ماه قبل

6

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,047,611

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

636

مالیات

10,107,670

مطالبات کارکنان

105,208,470

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

259,009,387

جمع کسور

130,524,387

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

128,485,000

شماره حساب

3101021270012

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه