شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: پرویز دریائی بادمحمود

کد پرسنلی: 1586

کد ملی: 2949594670

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

148,446,055

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,963,696

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

263,393,406

مزایا

حقوق مبنا

53,863,696

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,307,642

حق نوبت کاری

15,205,923

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,745,456

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,872,729

ورودی کارانه

140,338,575

اضافه کاری

44,350,609

روند ماه قبل

187

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,391,224

جمع اقساط

17271112

روند ماه جاری

173

مالیات

13,539,341

مطالبات کارکنان

126,304,717

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام ضروری

11,111,112

جمع مزایا

297,464,567

جمع کسور

167,506,567

جمع اقساط

17271112

خالص پرداختی

129,958,000

شماره حساب

3101021269738

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه