شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: پرویز حامدی ینکی کند

کد پرسنلی: 1564

کد ملی: 2949980783

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

91:0

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

152,603,272

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,679,007

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

243,111,493

مزایا

حقوق مبنا

52,579,007

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

9,496,703

حق نوبت کاری

15,262,559

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,538,198

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,616,389

ورودی کارانه

116,190,450

اضافه کاری

45,010,416

روند ماه قبل

823

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,682,229

جمع اقساط

9240000

روند ماه جاری

299

مالیات

11,683,362

مطالبات کارکنان

104,571,405

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

277,474,295

جمع کسور

136,177,295

جمع اقساط

9240000

خالص پرداختی

141,297,000

شماره حساب

3101021393645

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه