شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ولی پاشائی ینگی کند

کد پرسنلی: 1539

کد ملی: 2949422586

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

77:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

130,359,804

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

52,385,850

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

222,682,918

مزایا

حقوق مبنا

50,285,850

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

12,539,250

حق تعطیل کاری

2,936,765

حق نوبت کاری

14,159,403

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,029,887

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

3,514,944

ورودی کارانه

116,448,300

اضافه کاری

35,332,955

روند ماه قبل

207

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,125,186

جمع اقساط

6160000

روند ماه جاری

686

مالیات

10,151,219

مطالبات کارکنان

104,803,470

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

263,847,561

جمع کسور

130,240,561

جمع اقساط

6160000

خالص پرداختی

133,607,000

شماره حساب

3101021393623

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه