شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ولی اله صفائی زره شوران

کد پرسنلی: 1691

کد ملی: 2949960431

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

79:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

136,562,084

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

53,202,577

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

222,793,188

مزایا

حقوق مبنا

51,102,577

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,070,234

حق نوبت کاری

14,802,915

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,193,231

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,394,924

ورودی کارانه

110,790,450

اضافه کاری

37,898,203

روند ماه قبل

499

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,559,346

روند ماه جاری

293

مالیات

10,159,489

مطالبات کارکنان

99,711,405

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

260,212,533

جمع کسور

119,430,533

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

140,782,000

شماره حساب

3101021269892

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه