شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: وحید حکمتی یارعزیز

کد پرسنلی: 1835

کد ملی: 2940129908

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

90:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

110,347,199

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

167,773,070

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

4,506,810

حق نوبت کاری

10,864,631

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

4,389,750

ورودی کارانه

80,150,175

اضافه کاری

31,688,508

روند ماه قبل

699

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,724,304

روند ماه جاری

382

مالیات

6,032,980

مطالبات کارکنان

72,135,157

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

199,177,823

جمع کسور

85,892,823

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

113,285,000

شماره حساب

3101021440606

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه