شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: واحد شیرمحمدی

کد پرسنلی: 1678

کد ملی: 2949498485

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

3

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

186,513,381

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

62,971,427

حقوق و مزایای مشمول مالیات

282,525,369

مزایا

حقوق مبنا

60,871,427

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

تفاوت تطبیق

5,000,000

حق تعطیل کاری

18,428,358

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,860,250

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,573,501

فوق العاده شغل

4,573,501

ورودی کارانه

124,067,925

حق ماموریت

7,897,868

اضافه کاری

69,106,344

روند ماه قبل

843

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

13,055,937

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

161

مالیات

15,452,537

مطالبات کارکنان

111,661,132

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

327,159,767

جمع کسور

149,409,767

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

177,750,000

شماره حساب

3101021352611

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه