شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: هوشنگ قربانی احمدآباد

کد پرسنلی: 1748

کد ملی: 2949833901

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

80:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

149,383,407

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

56,813,976

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

209,026,744

مزایا

حقوق مبنا

54,713,976

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

6,595,505

حق نوبت کاری

15,899,877

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,915,512

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,936,633

ورودی کارانه

85,100,175

اضافه کاری

41,221,904

روند ماه قبل

266

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,456,838

روند ماه جاری

847

مالیات

9,127,006

مطالبات کارکنان

76,590,157

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

238,983,848

جمع کسور

96,174,848

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

142,809,000

شماره حساب

3101021270034

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه