شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: هادی موهبی آلوچلو

کد پرسنلی: 1798

کد ملی: 2949943306

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

77.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

145,776,278

جمع عوامل حقوق مبنا

56,002,045

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

167,616,689

مزایا

حقوق مبنا

53,902,045

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

6,493,159

حق نوبت کاری

15,653,151

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,753,124

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,814,390

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

47,044,750

اضافه کاری

39,060,409

روند ماه قبل

161

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,204,339

روند ماه جاری

823

مالیات

6,021,252

مطالبات کارکنان

46,840,275

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

212,680,689

جمع کسور

63,066,689

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

149,614,000

شماره حساب

3120012506268

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه