شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: هادی محمودی

کد پرسنلی: 2159

کد ملی: 2549933788

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

48,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

5,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,854,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

18,428,431

حق جمعه کاری

6,754,020

هزینه های رفاهی

3,000,000

روند ماه قبل

911

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,497,709

جمع اقساط

5,870,000

روند ماه جاری

536

مالیات

3,763,792

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

107,111,037

جمع کسور

17,132,037

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

89,979,000

شماره حساب

8298462195

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه