شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: هادی محمدباقری شیرمرد

کد پرسنلی: 1771

کد ملی: 2940079481

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

88.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

152,744,570

جمع عوامل حقوق مبنا

56,526,360

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

164,617,867

مزایا

حقوق مبنا

54,426,360

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,559,265

حق نوبت کاری

15,812,514

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,857,989

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,893,493

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

45,094,949

روند ماه قبل

711

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,692,120

جمع اقساط

9,240,000

روند ماه جاری

113

مالیات

5,796,340

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,240,000

جمع مزایا

205,990,448

جمع کسور

64,037,448

جمع اقساط

9,240,000

خالص پرداختی

141,953,000

شماره حساب

3101021308484

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه