شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: هادی زارع

کد پرسنلی: 2006

کد ملی: 2300688964

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,265,286

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

10,321,937

هزینه های رفاهی

8,734,928

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,509,462

جمع اقساط

5

مالیات

7,980,247

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

5,870,000

جمع مزایا

152,135,169

جمع کسور

24,359,708

جمع اقساط

5,870,000

خالص پرداختی

127,775,461

شماره حساب

4558369113

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه