شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: هادی جعفری

کد پرسنلی: 2371

کد ملی: 2229944509

محل خدمت: شرکت فاضلاب

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

145,194,926

کارکرد شبکاری

30.00

جمع عوامل حقوق مبنا

55,650,030

حقوق و مزایای مشمول مالیات

117,070,081

مزایا

حقوق مبنا

43,904,790

حقوق سنوات

11,745,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب م

1,560,000

حق تعطیل کاری

12,394,779

حق شبکاری

14,342,530

هزینه غذا م

1,221,200

کارانه م

180,000

اضافه کاری

42,496,387

هزینه های رفاهی

2,350,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,163,645

جمع اقساط

2,000,000

روند ماه جاری

273

مالیات

6,107,008

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

2,000,000

جمع مزایا

145,194,926

جمع کسور

18,270,926

جمع اقساط

2,000,000

خالص پرداختی

126,924,000

شماره حساب

5587715073

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه