شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: نوید غلامی نژاد

کد پرسنلی: 2319

کد ملی: 3510098676

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

114:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

46,452,030

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

33,714,161

حق جمعه کاری

6,503,284

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,515,305

روند ماه قبل

945

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,957,654

جمع اقساط

8,000,000

روند ماه جاری

935

مالیات

6,225,691

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

جمع مزایا

132,147,182

جمع کسور

23,184,182

جمع اقساط

8,000,000

خالص پرداختی

108,963,000

شماره حساب

9523580075

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه