شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: نوید اکبری

کد پرسنلی: 1490

کد ملی: 2949880101

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

73:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

158,376,889

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

60,162,371

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

218,740,682

مزایا

حقوق مبنا

58,062,371

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

3,709,022

حق نوبت کاری

17,882,786

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,438,892

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,438,892

فوق العاده شغل

6,438,892

ورودی کارانه

86,450,175

اضافه کاری

42,306,034

روند ماه قبل

341

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,086,382

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

315

مالیات

9,855,551

مطالبات کارکنان

77,805,157

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

249,327,405

جمع کسور

104,907,405

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

144,420,000

شماره حساب

3101021352202

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه