شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: نورالدین جعفری ینگی کند

کد پرسنلی: 1550

کد ملی: 2949828256

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

99:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

172,420,728

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

60,345,054

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

271,927,052

مزایا

حقوق مبنا

58,245,054

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

10,560,720

حق نوبت کاری

16,972,585

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,622,090

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,466,568

معوقات غیرمشمول

33,438,000

ورودی کارانه

126,575,775

اضافه کاری

54,453,711

روند ماه قبل

716

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

12,069,451

جمع اقساط

3,080,000

روند ماه جاری

366

مالیات

14,392,705

مطالبات کارکنان

113,918,197

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

345,294,719

جمع کسور

143,460,719

جمع اقساط

3,080,000

خالص پرداختی

201,834,000

شماره حساب

3101021269612

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه