شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: نورالدین جعفری ینگی کند

کد پرسنلی: 1550

کد ملی: 2949828256

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

1

کارکرد اضافه کاری

94.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

169,670,540

جمع عوامل حقوق مبنا

60,345,054

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

180,359,019

مزایا

حقوق مبنا

58,245,054

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

10,560,720

حق نوبت کاری

16,972,585

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,622,090

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,466,568

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

حق ماموریت

2,514,457

اضافه کاری

51,703,523

روند ماه قبل

291

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,876,938

جمع اقساط

3,080,000

روند ماه جاری

716

مالیات

6,976,926

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

225,430,455

جمع کسور

60,243,455

جمع اقساط

3,080,000

خالص پرداختی

165,187,000

شماره حساب

3101021269612

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه