شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: نوبخت بهشتی چراغتپه

کد پرسنلی: 1534

کد ملی: 2949805221

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

85.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

161,198,733

جمع عوامل حقوق مبنا

60,345,054

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

174,813,572

مزایا

حقوق مبنا

58,245,054

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

7,040,421

حق نوبت کاری

16,972,442

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,621,727

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,466,296

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

39,898,750

اضافه کاری

46,752,793

روند ماه قبل

65

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,283,911

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

494

مالیات

6,561,018

مطالبات کارکنان

40,408,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

216,777,298

جمع کسور

64,414,298

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

152,363,000

شماره حساب

3101021352279

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه