شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: نواب دارابی

کد پرسنلی: 1994

کد ملی: 3549772270

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

55,296,090

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

12,947,460

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,441,620

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر

1,271,118

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

42,245,308

حق جمعه کاری

12,902,421

هزینه های رفاهی

8,776,541

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,693,417

جمع اقساط

9,670,000

مالیات

8,655,759

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

158,942,848

جمع کسور

29,019,175

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

129,923,673

شماره حساب

4554227359

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه