شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: نجف استوار

کد پرسنلی: 1970

کد ملی: 2372080709

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

2

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

41,440,764

حق جمعه کاری

5,062,680

هزینه های رفاهی

8,693,334

روند ماه قبل

239

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,903,212

جمع اقساط

9,670,000

روند ماه جاری

759

مالیات

7,549,471

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

155,654,442

جمع کسور

27,123,442

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

128,531,000

شماره حساب

5113540745

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه