شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: نجفعلی شمسی

کد پرسنلی: 1666

کد ملی: 2949177123

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

69:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

143,353,554

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

58,039,329

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

200,268,980

مزایا

حقوق مبنا

55,939,329

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

3,374,950

حق نوبت کاری

16,272,079

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

8,160,583

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,120,437

ورودی کارانه

81,950,175

اضافه کاری

36,386,176

روند ماه قبل

379

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,034,749

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

528

مالیات

8,470,174

مطالبات کارکنان

73,755,157

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

238,163,608

جمع کسور

98,420,608

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

139,743,000

شماره حساب

3101021440275

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه