شرکت مهندسی آریانیر

ماه: ماه

سال: سال

نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگي

کد پرسنلی: كد پرسنلي

کد ملی: كد ملي

محل خدمت: محل خدمت

سایر

کارکرد موثر

کارکرد موثر

کارکرد ماموریت

کارکرد ماموریت

کارکرد اضافه کاری

کارکرد اضافه کاری

سقف بیمه تامین اجتماعی

سقف بیمه تامین اجتماعی

غیبت

غیبت

غیبت روزمزد

غیبت روزمزد

کارکرد آنکال

کارکرد آنکال

کارکرد تعطیل کاری

کارکرد تعطیل کاری

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

کارکرد جمعه کاری

کارکرد جمعه کاری

کارکرد جمعه کاری روزانه

کارکرد جمعه کاری روزانه

کارکرد شبکاری

کارکرد شبکاری

کارکرد کسری کار ساعتی

کارکرد کسری کار ساعتی

جمع عوامل حقوق مبنا

جمع عوامل حقوق مبنا

مانده وام انجمن اسلامی

مانده وام انجمن اسلامی

مانده سهام انجمن اسلامی

مانده سهام انجمن اسلامی

مانده سهام قائم آل محمد

مانده سهام قائم آل محمد

مانده وام قائم آل محمد

مانده وام قائم آل محمد

مانده وام حراست

مانده وام حراست

مانده سهام حراست

مانده سهام حراست

مانده وام آریانیر

وام آریانیر

کارکرد نوبت کاری

کارکرد نوبت کاری

حقوق و مزایای مشمول مالیات

حقوق و مزایای مشمول مالیات

مزایا

حقوق مبنا

حقوق مبنا

حقوق سنوات

حقوق سنوات

حق مسکن

حق مسکن

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

کمک هزینه اولاد

کمک هزینه اولاد

ایاب و ذهاب

ایاب و ذهاب

ایاب و ذهاب م

ایاب و ذهاب م

تفاوت تطبیق

تفاوت تطبیق

حق آنکال

حق آنکال

حق تعطیل کاری

حق تعطیل کاری

حق جانبازی

حق جانبازی

حق جذب

حق جذب

حق شبکاری

حق شبکاری

حق فنی

حق فنی

حق نوبت کاری

حق نوبت کاری

حقوق شخص

حقوق شخص

حقوق شغل

حقوق شغل

کمک هزینه غذا

کمک هزینه غذا

هزینه غذا

هزینه غذا

هزینه غذا م

هزینه غذا م

سایر

سایر

سایر مزایای غیر مشمول

سایر مزایای غیر مشمول

سایر مزایای مشمول

سایر مزایای مشمول

سرپرستی

سرپرستی

فوق العاده تخصص

فوق العاده تخصص

فوق العاده جذب

فوق العاده جذب

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

فوق العاده شغل

فوق العاده شغل

فوق العاده مدیریت و سرپرستی

فوق العاده مدیریت و سرپرستی

فوق العاده منطقه

فوق العاده منطقه

کارانه

کارانه

کارانه م

کارانه م

لباس کارکنان

لباس کارکنان

مابه التفاوت

مابه التفاوت

مزایای مشمول بیمه

مزایای مشمول بیمه

مزایای مشمول مالیات

مزایای مشمول مالیات

معوقات حقوق

معوقات حقوق

معوقات غیرمشمول

معوقات غیرمشمول

معوقات مشمول

معوقات مشمول

ورودی کارانه

ورودی کارانه

ورودی نوبت کاری ریالی

ورودی نوبت کاری ریالی

هزینه رفت و آمد

هزینه رفت و آمد

حق ماموریت

حق ماموریت

اضافه کاری

اضافه کاری

حق جمعه کاری

حق جمعه کاری

هزینه های رفاهی

هزینه های رفاهی

فوق العاده مدرک تحصیلی

فوق العاده مدرک تحصیلی

روند ماه قبل

روند ماه قبل

کسور

بدهی حقوق

بدهی حقوق

بدهی ماه قبل

بدهی ماه قبل

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

بیمه عمر و حوادث

بیمه عمر و حوادث

جریمه غیبت

جریمه غیبت

سایر کسور

سایر کسور

جمع اقساط

جمع اقساط

روند ماه جاری

روند ماه جاری

کسرکار ساعتی

کسرکار ساعتی

مالیات

مالیات حقوق

مساعده ورودی

مساعده ورودی

مطالبات کارکنان

مطالبات کارکنان

بیمه عمر و حوادث

بیمه عمر و حوادث

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

بیمه تکمیلی(قسط در ماه سيستمي)

سهام انجمن اسلامی

سهام انجمن اسلامی(قسط در ماه سيستمي)

وام انجمن اسلامی

وام انجمن اسلامی(قسط در ماه سيستمي)

سهام قائم آل محمد

سهام قائم آل محمد(قسط در ماه سيستمي)

وام قائم آل محمد

وام قائم آل محمد(قسط در ماه سيستمي)

سهام حراست

سهام حراست(قسط در ماه سيستمي)

وام حراست

وام حراست(قسط در ماه سيستمي)

وام آریانیر

وام آریانیر(قسط در ماه سيستمي)

علی الحساب

علی الحساب(قسط در ماه سيستمي)

وام ضروری

وام ضروری(قسط در ماه سيستمي)

جمع مزایا

جمع مزایا

جمع کسور

جمع کسور

جمع اقساط

جمع اقساط

خالص پرداختی

خالص پرداختی

شماره حساب

شماره حساب

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه