شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ناصر لطفی قره بلاغ

کد پرسنلی: 1762

کد ملی: 2940076014

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

110.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

163,092,073

جمع عوامل حقوق مبنا

60,953,317

مانده وام آریانیر

30,000,000

حقوق و مزایای مشمول مالیات

177,574,378

مزایا

حقوق مبنا

58,853,317

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

10,675,592

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,557,535

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,371,690

فوق العاده شغل

4,371,690

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

40,898,750

اضافه کاری

61,162,249

روند ماه قبل

719

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,416,445

روند ماه جاری

144

مالیات

6,768,078

مطالبات کارکنان

41,308,875

وام

نام وام

مبلغ

وام آریانیر

30,000,000

جمع مزایا

215,491,542

جمع کسور

89,493,542

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

125,998,000

شماره حساب

3101021393885

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه