شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: ناصر سعادتی چراغتپه

کد پرسنلی: 1630

کد ملی: 2949959415

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

156,437,010

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,383,668

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

258,862,194

مزایا

حقوق مبنا

53,283,668

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

حق تعطیل کاری

9,622,929

حق نوبت کاری

15,465,422

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,629,451

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,722,089

ورودی کارانه

128,375,775

اضافه کاری

47,613,451

روند ماه قبل

894

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,950,591

جمع اقساط

24,342,000

روند ماه جاری

172

مالیات

13,086,219

مطالبات کارکنان

115,538,197

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

وام ضروری

18,182,000

جمع مزایا

297,673,179

جمع کسور

163,917,179

جمع اقساط

24,342,000

خالص پرداختی

133,756,000

شماره حساب

3101021440172

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه