شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: میلاد کهن سال

کد پرسنلی: 2151

کد ملی: 2500337448

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

5

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

اضافه کاری

9,726,060

حق جمعه کاری

11,882,003

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,477,300

جمع اقساط

9,670,000

مالیات

4,153,196

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

112,998,329

جمع کسور

21,300,496

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

91,697,833

شماره حساب

5639770972

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه