شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: میلاد ثابت

کد پرسنلی: 2312

کد ملی: 3550097484

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

76

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

جمع عوامل حقوق مبنا

46,452,030

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

46,452,030

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

10,451,707

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

10,000,000

اضافه کاری

22,476,107

حق جمعه کاری

8,671,046

هزینه های رفاهی

2,500,000

فوق العاده مدرک تحصیلی

8,515,305

روند ماه قبل

278

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,322,734

جمع اقساط

4,000,000

روند ماه جاری

912

مالیات

4,918,827

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

4,000,000

جمع مزایا

128,896,473

جمع کسور

17,242,473

جمع اقساط

4,000,000

خالص پرداختی

111,654,000

شماره حساب

9501942992

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه