شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: میثم یوسفی

کد پرسنلی: 2178

کد ملی: 2411560567

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

2

کارکرد اضافه کاری

120.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

9

جمع عوامل حقوق مبنا

50,922,870

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

8,574,240

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,457,646

کمک هزینه غذا

3,300,000

معوقات غیرمشمول

2,000,000

حق ماموریت

3,394,858

اضافه کاری

38,904,239

حق جمعه کاری

21,387,605

هزینه های رفاهی

3,000,000

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,185,165

جمع اقساط

9,670,000

مالیات

7,944,206

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

9,670,000

جمع مزایا

155,076,968

جمع کسور

27,799,372

جمع اقساط

9,670,000

خالص پرداختی

127,277,596

شماره حساب

8259225603

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه