شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: میثم یمنی زره شوران

کد پرسنلی: 1830

کد ملی: 2940153647

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

88.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

150,177,627

جمع عوامل حقوق مبنا

55,556,240

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

162,230,610

مزایا

حقوق مبنا

53,456,240

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

حق تعطیل کاری

6,437,030

حق نوبت کاری

15,517,840

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

7,663,964

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

5,747,973

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

44,254,580

روند ماه قبل

386

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,512,434

جمع اقساط

6,160,000

روند ماه جاری

825

مالیات

5,617,296

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

6,160,000

جمع مزایا

199,243,430

جمع کسور

60,599,430

جمع اقساط

6,160,000

خالص پرداختی

138,644,000

شماره حساب

3101021270203

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه