شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: میثم محمدحسینی

کد پرسنلی: 2047

کد ملی: 2121754733

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

30:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

1

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

54,243,000

مانده سهام قائم آل محمد

100,768,000

مانده وام قائم آل محمد

22,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

11,894,370

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

12,204,675

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

10,360,191

حق جمعه کاری

2,531,340

هزینه های رفاهی

8,869,088

روند ماه قبل

18

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

7,562,681

جمع اقساط

14,270,000

روند ماه جاری

654

مالیات

4,272,728

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

7,770,000

سهام قائم آل محمد

1,000,000

وام قائم آل محمد

5,500,000

جمع مزایا

112,218,062

جمع کسور

26,106,062

جمع اقساط

14,270,000

خالص پرداختی

86,112,000

شماره حساب

3414175684

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه