شرکت مهندسی آریانیر

ماه: دی

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: میثم قانع

کد پرسنلی: 2039

کد ملی: 2491610124

محل خدمت: حراست استان فارس و بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

105

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

3

جمع عوامل حقوق مبنا

52,269,930

مانده سهام قائم آل محمد

92,040,000

مانده وام حراست

12,280,000

مانده سهام حراست

91,500,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

42,348,630

حقوق سنوات

9,921,300

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

1,530,000

حق نوبت کاری

11,760,734

کمک هزینه غذا

3,300,000

سایر مزایای غیر مشمول

10,000,000

اضافه کاری

34,941,699

حق جمعه کاری

7,317,790

هزینه های رفاهی

8,284,068

روند ماه قبل

789

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

9,408,296

جمع اقساط

18,570,000

روند ماه جاری

933

مالیات

3,637,282

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

11,570,000

سهام قائم آل محمد

1,000,000

سهام حراست

2,000,000

وام حراست

4,000,000

جمع مزایا

152,764,510

جمع کسور

31,616,510

جمع اقساط

18,570,000

خالص پرداختی

121,148,000

شماره حساب

5335562264

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه