شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: میثم صحرائی

کد پرسنلی: 1689

کد ملی: 2949891128

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

75.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

163,479,714

جمع عوامل حقوق مبنا

61,657,978

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

174,601,551

مزایا

حقوق مبنا

59,557,978

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

3,810,225

حق نوبت کاری

18,370,729

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,663,235

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

6,663,235

فوق العاده شغل

6,663,235

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

44,651,077

روند ماه قبل

793

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,443,580

روند ماه جاری

103

مالیات

6,545,116

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

216,725,674

جمع کسور

56,297,674

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

160,428,000

شماره حساب

3101021440356

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه