شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: میثم شهنوازی

کد پرسنلی: 515

کد ملی: 3710195845

محل خدمت: پی ام مرکز (ایرانشهر)

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

30

کارکرد اضافه کاری

130:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد آنکال

20

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

187,116,593

کارکرد جمعه کاری

24

کارکرد شبکاری

32.00

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

66,478,851

حقوق و مزایای مشمول مالیات

159,018,431

مزایا

حقوق مبنا

64,378,851

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

8,970,000

حق آنکال

9,971,828

حق شبکاری

14,957,741

کمک هزینه غذا

7,590,000

سایر

6,356,441

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,460,424

فوق العاده منطقه

3,550,954

حق ماموریت

66,478,851

اضافه کاری

63,016,411

حق جمعه کاری

3,323,943

روند ماه قبل

692

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

13,098,162

جمع اقساط

7,272,727

روند ماه جاری

232

مالیات

10,752,765

وام

نام وام

مبلغ

وام ضروری

7,272,727

جمع مزایا

274,335,886

جمع کسور

31,123,886

جمع اقساط

7,272,727

خالص پرداختی

243,212,000

شماره حساب

9431972740

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه