شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: میثم شهنوازی

کد پرسنلی: 515

کد ملی: 3710195845

محل خدمت: پی ام مرکز (ایرانشهر)

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

20

کارکرد اضافه کاری

60.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد آنکال

15

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

145,082,569

کارکرد جمعه کاری

24.00

کارکرد شبکاری

20.00

جمع عوامل حقوق مبنا

66,478,851

حقوق و مزایای مشمول مالیات

119,926,789

مزایا

حقوق مبنا

64,378,851

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

8,970,000

حق آنکال

7,478,871

حق شبکاری

9,348,588

کمک هزینه غذا

7,590,000

سایر

6,356,441

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,460,424

فوق العاده منطقه

3,550,954

حق ماموریت

44,319,234

اضافه کاری

29,084,497

حق جمعه کاری

3,323,943

روند ماه قبل

325

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

10,155,780

جمع اقساط

7

روند ماه جاری

692

مالیات

6,392,679

وام

نام وام

مبلغ

وام ضروری

7,272,727

جمع مزایا

210,141,878

جمع کسور

23,821,878

جمع اقساط

7,272,727

خالص پرداختی

186,320,000

شماره حساب

9431972740

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه