شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: میثم سلطانی ینگی کند

کد پرسنلی: 1836

کد ملی: 2940164533

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

95.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

114,361,076

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

128,921,218

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,760,215

حق نوبت کاری

10,864,631

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

4,389,750

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

33,448,980

روند ماه قبل

51

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,005,275

روند ماه جاری

83

مالیات

3,646,061

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

167,606,294

جمع کسور

49,960,294

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

117,646,000

شماره حساب

3101021393911

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه