شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: میثم جعفری

کد پرسنلی: 1849

کد ملی: 2940055866

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

105.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

117,882,022

جمع عوامل حقوق مبنا

43,897,500

کارکرد نوبت کاری

30

حقوق و مزایای مشمول مالیات

132,195,697

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

6,760,215

حق نوبت کاری

10,864,631

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

4,389,750

معوقات غیرمشمول

7,000,000

ورودی کارانه

37,565,417

اضافه کاری

36,969,926

روند ماه قبل

969

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

8,251,742

روند ماه جاری

756

مالیات

3,809,785

مطالبات کارکنان

38,308,875

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

171,128,158

جمع کسور

50,371,158

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

120,757,000

شماره حساب

3101021308638

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه