شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: میثم توانائی

کد پرسنلی: 2245

کد ملی: 3559962412

محل خدمت: اپراتور بوشهر

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

120:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

کارکرد جمعه کاری روزانه

4

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

55,837,500

مانده سهام انجمن اسلامی

5,000,000

کارکرد نوبت کاری

30

مزایا

حقوق مبنا

55,837,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

ایاب و ذهاب

1,530,000

تفاوت تطبیق

1,293,798

حق نوبت کاری

12,563,438

کمک هزینه غذا

3,300,000

اضافه کاری

42,658,936

حق جمعه کاری

10,423,000

هزینه های رفاهی

12,744,523

فوق العاده مدرک تحصیلی

10,553,013

روند ماه قبل

660

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,613,295

جمع اقساط

10500000

روند ماه جاری

472

مالیات

5,107,690

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

8,000,000

سهام انجمن اسلامی

2,500,000

جمع مزایا

170,084,618

جمع کسور

27,221,618

جمع اقساط

10500000

خالص پرداختی

142,863,000

شماره حساب

9502584631

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه