شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: میترا محمدی

کد پرسنلی: 1775

کد ملی: 2949903835

محل خدمت: زرشوران

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد ماموریت

2

کارکرد اضافه کاری

115:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

166,560,514

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

59,903,515

حقوق و مزایای مشمول مالیات

260,177,053

مزایا

حقوق مبنا

57,803,515

حقوق سنوات

2,100,000

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

4,179,750

حق تعطیل کاری

13,969,573

هزینه غذا

4,500,000

فوق العاده جذب

6,400,066

فوق العاده شرایط نامساعد محیط کار

4,266,709

فوق العاده شغل

4,266,709

ورودی کارانه

120,275,775

حق ماموریت

4,989,133

اضافه کاری

62,753,942

روند ماه قبل

775

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

11,659,236

جمع اقساط

3,080,000

روند ماه جاری

809

مالیات

13,217,705

مطالبات کارکنان

108,248,197

وام

نام وام

مبلغ

بیمه تکمیلی

3,080,000

جمع مزایا

300,505,947

جمع کسور

136,205,947

جمع اقساط

3,080,000

خالص پرداختی

164,300,000

شماره حساب

3101021352868

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه