شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آذر

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: موسی رستمی

کد پرسنلی: 1939

کد ملی: 2061234348

محل خدمت: فیروز بهرام

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

29:0

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

65,635,930

کارکرد کسری کار ساعتی

0:0

جمع عوامل حقوق مبنا

41,797,500

حقوق و مزایای مشمول مالیات

46,041,415

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

13,818,825

اضافه کاری

8,838,430

روند ماه قبل

358

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

4,594,515

روند ماه جاری

98

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

87,814,613

جمع کسور

4,594,613

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

83,220,000

شماره حساب

0337477985004

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه