شرکت مهندسی آریانیر

ماه: آبان

سال: 1401

نام و نام خانوادگی: موسی رستمی

کد پرسنلی: 1939

کد ملی: 2061234348

محل خدمت: فیروز بهرام

سایر

کارکرد موثر

30

کارکرد اضافه کاری

60.00

سقف بیمه تامین اجتماعی

292,582,500

دستمزد و مزایای مشمول بیمه تامین اجتماعی

75,083,906

جمع عوامل حقوق مبنا

41,797,500

حقوق و مزایای مشمول مالیات

54,828,033

مزایا

حقوق مبنا

41,797,500

حق مسکن

6,500,000

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

8,500,000

کمک هزینه اولاد

8,359,500

ایاب و ذهاب

13,818,825

معوقات غیرمشمول

6,000,000

اضافه کاری

18,286,406

کسور

بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند

5,255,873

روند ماه جاری

358

وام

نام وام

مبلغ

جمع مزایا

103,262,231

جمع کسور

5,256,231

جمع اقساط

0

خالص پرداختی

98,006,000

شماره حساب

0337477985004

جستجوی پروژه ها

عضویت در خبرنامه